« Terug naar het overzicht
nieuwsbrief juli 2019

nieuwsbrief juli 2019

Aan alle huurders (onze achterban) van Sint Antonius van Padua

Onze vorige nieuwsbrief dateert van begin april, inmiddels bijna drie maanden verder is er heel wat gebeurd.

Donderdag 25 april achterbanbijeenkomst

Deze werd gehouden in Puyckendam, de avond was (vinden wij) heel succesvol er was een mooi en informatief programma gemaakt De opkomst was groot; ongeveer 150 huurders waren aanwezig, er waren vertegenwoordigers van Woningstichting Antonius van Padua, de Woonbond, adviseurs op het gebied van duurzaamheid, de wethouders Dennis Salman en Henri de Jong, Connie Heemskerk namens de Raad van Commissarissen, vertegenwoordigers van de diverse kranten, weekbladen en Blik op Noordwijkerhout. Met enige improvisatie kreeg iedereen een plaats.

Het eerste gedeelte was algemeen en iedereen kreeg ruim de gelegenheid vragen te stellen of zijn hart te luchten.

Onderwerpen die onder meer aan de orde kwamen; betaalbaar wonen voor jongeren, doorstroming, scheef wonen en woonvormen voor senioren.

Alle vragen werden zo goed mogelijk beantwoord door de vertegenwoordigers van Antonius van Padua, de wethouders en het bestuur van HBNZ.

De onderwerpen die aan de orde kwamen nemen wij mee in het overleg met Antonius van Padua en de Gemeente, en waar nodig vragen we hierbij advies.

Na het algemene gedeelte kon iedereen terecht bij de diverse kraampjes waar info werd gegeven over de nieuwbouwplannen, huren, de woonbond, duurzaamheid enz.

Helaas kon Merlien Welzijn wegens droeve familieomstandigheden niet aanwezig zijn.

Maandag 17 juni ondertekenen Manifest “Samenwerkingsovereenkomst” tussen Antonius van Padua en HBNZ

Samen met Companen (onafhankelijk adviesbureau) is het afgelopen jaar een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarin we afgesproken hebben hoe we met elkaar omgaan, hoe we overleggen met de Gemeente, welke doelstelling we hebben en wat we moeten doen als we er even met elkaar onverhoopt niet uitkomen.

Gezamenlijk hebben we een pleidooi voor de bouw van meer woningen in Noordwijkerhout en De Zilk en willen we samen met zorginstanties een concept ontwikkelen dat ervoor moet zorgen dat kwetsbare huurders langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Vooral belangrijk is dat we met elkaar samenwerken en elkaar scherp houden, gezamenlijk proberen wij met elkaar tot overeenstemming te komen over de verschillende voorstellen.

Onderdeel van het Manifest is een jaarplanning waarin we aangeven welk onderwerp wanneer aan de orde komt.

Bij de ondertekening waren vertegenwoordigers van de bewonerscommissies van Robijnstaete en Puyckendam en de pers aanwezig.

U kunt het manifest lezen op onze website.

Donderdag 27 juni nieuws over de fusie tussen Dunavie en Sint Antonius van Padua

Op deze datum werd bekend gemaakt dat de fusie tussen Dunavie en Sint Antonius van Padua van de baan is.

U heeft inmiddels uitgebreid in de kranten en weekbladen kunnen lezen om welke redenen deze fusie niet doorgaat en dat beide corporaties zelfstandig doorgaan.

De komende maanden wordt gekeken hoe nu verder. Belangrijke punten zijn de financiën en de organisatie van Sint Antonius van Padua, met name gezien de vraagstelling vanuit de overheid bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid.
Vanuit HBNZ volgen wij de ontwikkelingen kritisch en geven wij gevraagd en ongevraagd advies.

Overleg Gemeente

Dit jaar wordt er 4 keer overleg gevoerd tussen de Gemeente Noordwijk, Sint Antonius van Padua en HBNZ, dit noemen wij het Tripartite overleg.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere, de Woonvisie, nieuwbouwplannen, de prestatieafspraken, de wijkschouw, duurzaamheid enz.

Voor wat betreft de wijkschouw is het de bedoeling dat we hier mee gaan starten in Zeeburg, nadere informatie hierover volgt nog.

Website HBNZ

Op onze website: www.hbnz.nl vindt u verdere informatie over HBNZ en links naar belangrijke andere websites

Klachtencommissie

Heeft u een klacht en komt u er met de Woningstichting niet uit dan kunt u uw klacht melden bij de klachtencommissie, nadere verwijzing hiernaar vindt u op de website van Woningstichting Sint Antonius van Padua www.ws-padua.nl onder algemene informatie/klachten.

Bestuur

Ons bestuur bestaat op dit moment uit 4 bestuursleden en wij zoeken nog 1 of 2 bestuursleden, een heel interessante job!

Heeft u interesse of vragen hierover dan kunt u mij mailen.

Heeft u opmerkingen, vragen of tips? U kunt ons altijd benaderen via onderstaand e-mailadres

Tenslotte wens ik u het allerbeste, een mooie zomer en als u met vakantie gaat, een fijne vakantie.

Namens het bestuur van HBNZ

Sjaak Geerlings, voorzitter info@hbnz.nl