« Terug naar het overzicht
nieuwsbrief december 2018

nieuwsbrief december 2018

 

Noordwijkerhout, december 2018

 

Nieuwsbrief Stichting HBNZ

 

Beste huurder,

 

Inleiding

Hierbij de nieuwsbrief van december 2018, waarin we uitleg geven over de bestuurssamenstelling, over komende activiteiten en waar de HBNZ voor staat.

 

Waar staat HBNZ voor,

De HBNZ is een onafhankelijke stichting en wettelijk vertegenwoordiger van alle huurders die een woning huren van de Woningstichting Sint Antonius van Padua.

De HBNZ adviseert de Woningstichting op het gebied van het beleid en uitwerking van het sociaal woningbouwbeleid binnen de gemeente, bijvoorbeeld duurzaamheid, leefbaarheid, huur, onderhoud, bewonerszaken etc.

De HBNZ wordt hierin, waar nodig, ondersteund door de Woonbond waar zij lid van is en eventueel door externe adviseurs.

De HBNZ is geen klachtencommissie.

Voor klachten met betrekking tot uw woning kunt u zich wenden tot Antonius van Padua of de Klachtencommissie Wonen.

Komt u er dan nog niet uit, dan kunt u zich alsnog wenden tot de HBNZ.

Heeft u vragen over beleid etc. kunt u zich rechtstreeks wenden tot de HBNZ.

 

Bestuur

In april 2018 hebben wij u een brief gestuurd waarin wij een oproep deden voor nieuwe bestuursleden, daar zijn diverse reacties op gekomen.

Dit heeft erin geresulteerd dat ons bestuur momenteel bestaat uit 6 bestuursleden, te weten:

Sjaak Geerlings Voorzitter (Robijnstaete)

Leo Louwers Secretaris (Victorwijk) email. info@hbnz.nl

Jet de Jong Penningmeester (Clemenshof)

Tjalling Schuemie Lid (Puyckendam)

Jan Roos Lid (Robijnstaete)

Thom Geerlings Lid (Zeeburg)

 

Tjalling Schuemie, bestuurslid sinds 2015, heeft te kennen gegeven het bestuur te willen verlaten omdat hij de werkzaamheden in het bestuur niet langer kan combineren met zijn drukke baan.

Wij zijn daarom op zoek naar in ieder geval 1 bestuurslid, het zou fijn zijn als dat iemand uit De Zilk zou zijn.

Heeft u interesse dan kunt u ons bellen of mailen.

 

Vergaderingen

Het bestuur heeft het afgelopen jaar ongeveer 1 keer per maand vergaderd, met Antonius van Padua, of als bestuur

Wij hebben advies en goedkeuring gegeven aan een groot aantal onderwerpen, zoals het jaarplan/begroting 2019, procesafspraak huurverhoging, onderhoudsbeleid, onderhouds-projecten 2019, visitatie, klachtencommissie wonen, prestatieafspraken 2020 etc.

Nog lopende zaken zijn, het onderzoek naar de fusie met Dunavie, de samenwerkingsovereenkomst tussen HBNZ en Antonius van Padua, het overleg met de bewonerscommissies en de achterbanraadpleging

 

Achterban

Er is samen met Antonius van Padua een begin gemaakt met het overleg met de bewonerscommissies.

Omdat dat slechts15 % van de huurders is vertegenwoordigd in een bewonerscommissie, zijn wij aan het bekijken hoe we meer huurders kunnen betrekken bij het raadplegen van onze achterban, dit is voor ons heel belangrijk.

Hoe we dat gaan doen hoort u nog van ons.

Wilt u hierover nu al meer weten dan kunt u ons bellen of mailen

In het eerste kwartaal van 2019 zijn wij van plan een bijeenkomst voor onze achterban te gaan houden.

Dit gaan we doen in samenwerking met Antonius van Padua en de Woonbond.

 

Wijkschouw

In de prestatieafspraken voor de komende jaren, welke op 4 december op het Gemeentehuis van Noordwijkerhout zijn ondertekend, is een stuk opgenomen over een wijkschouw in de verschillende wijken.

Deze wijkschouw is ervoor bedoeld om te kijken welke verbeteringen op het gebied van leefbaarheid wenselijk zouden zijn.

Voor deze verbeteringen is budget beschikbaar.

Deze wijkschouw wordt gehouden samen met de Gemeente, Antonius van Padua, HBNZ en een vertegenwoordiging uit de betreffende wijk, u wordt hierover nog nader geïnformeerd.

 

Website

De website welke in 2017 is opgestart wordt regelmatig geactualiseerd.

 

Namens de Stichting HBNZ,

 

Sjaak Geerlings Voorzitter

Parallelweg 37

2211TE Noordwijkerhout

tel.06-22559225

Email. sjaak.geerlings@gmail.com

HBNZ email: info@hbnz.nl website: www.hbnz.nl